Програма розвитку

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІII ступенів № 7
Миколаївської міської ради Миколаївської області
на 2019—2024 роки

МОДЕЛЬ «ГРОМАДСЬКО - АКТИВНА ШКОЛА»

Програма розвитку

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІII ступенів № 7
Миколаївської міської ради Миколаївської області
на 2014—2019 роки

МОДЕЛЬ «ГРОМАДСЬКО - АКТИВНА ШКОЛА»

1.ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ШКОЛИ на 2014 – 2019 рр.

Модель « ГРОМАДСЬКО - АКТИВНА ШКОЛА»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАГАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ЗАКЛАДУ

Програма закладу має реалізувати ідею безперервності освіти й виховання, організувати процес навчання і виховання учнів, щоб зробити його змістовним та ефективним, таким, що відповідає основним потребам дитини та основним стратегічним напрямкам освіти ХХІ ст..

В основі нашої педагогічної філософії є дитина – найвища цінність на Землі. Насамперед потрібно намагатися бачити особистість, яка є індивідуальною, неповторною. Коли дитина вірить у себе і в свої пізнавальні таланти, в ній прокидається інтерес і прагнення до пізнання.

Сучасні соціально-економічні, культурно-освітні процеси розвитку країни визначили потребу в особистостях, яким характерно розуміння світу як єдиної системи багатогранних форм, існування культур, мов, ідей, поглядів, яким притаманний високий рівень усвідомлення цієї різноманітності і єдності водночас.

Зусилля педагогічного колективу школи спрямовані на те, щоб навчити учнів проектувати і формувати активні моделі життя, моделі успішної людини.

МЕТА:виховання творчої, громадянсько-активної, соціально- адаптованої особистості.

МІСІЯ ШКОЛИ:

школа - будинок, в якому кожен знаходить друзів (дорослих і однолітків),

- центр розкриття здібностей і набуття впевненості,

- ресурсний центр самореалізації,

- заклад, що готує до успішного життя та набуття вмінь для того, щоб:

 • знати
 • діяти
 • жити разом.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

Сприяти успішній соціалізації молоді в суспільстві.

Підвищити роль всіх учасників навчально-виховного процесу: педагогів, учнів, батьків.

Прищеплювати членам спільноти культуру позитивної соціальної ініціативи та громадянської участі.

Формувати діяльність школи як центру розвитку громадянського суспільства на місцевому рівні.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ:

 • формування громадянського середовища;
 • побудова діалогових взаємовідносин між школою та громадою;
 • застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі;
 • створення сприятливих взаємовідносин між школою та громадою;
 • розвиток системи самоврядування щодо формування громадянських якостей особистості;
 • створення сприятливих педагогічних умов для формування громадянської особистості;
 • розвиток волонтерського руху;
 • модернізаціяресурсного (матеріально-технічного, кадрового, методичного) забезпечення навчально-виховного процесу з метою формування сучасної шкільної інфраструктури разом з громадськістю;
 • створення умов навчання для дітей з обмеженими можливостями здоров'я;
 • формування професійно компетентної особистості, яка здатна до суспільного життя та співпраці в громадянському суспільстві;
 • формування позитивного іміджу школи.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Створення моделі компетентного випускника, здатного до самоосвіти та саморозвитку протягом усього життя, до творчого розв’язання будь-якої проблеми, який уміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію; створення нового стабільного осередку суспільства, цінності якого полягатимуть у балансі екологічного, економічного та соціокультурного простору.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ

Реалізація програми здійснюється через розроблений шкільний проект «Громадська активна школа», структура якого передбачає втілення міні-проектів та комплексно-цільових програм з освітньої діяльності.

2. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Навчально-виховний процес організовано за семестровою формою навчання; за принципом раціональності в умовах однозмінності навчання при функціонуванні курсів за вибором, факультативів, груп продовженого дня для молодших школярів. При цьому обсяг тижневого навчального навантаження відповідає санітарно-гігієнічним гранично допустимим, навчальні кабінети використовуються раціонально для викладання відповідних та суміжних предметів.

Термін навчання – I – III ступені.

Основними очікуваними результатами вирішення поставлених завдань є:

 • Участь школи у вирішенні проблем спільноти через самоврядування.
 • Безперервна самоосвіта і самовдосконалення людей різного віку, соціальних груп та інтересів.
 • Використання ресурсів співтовариства для реалізації шкільних проектів.
 • Соціальна активізація школи.
 • Демократизація внутрішкільного простору на всіх рівнях.
 • Залучення батьків і членів співтовариства у виховну діяльність школи.
 • Оптимальне використання можливостей школи для потреб спільноти.
 • Взаємодія школи з діловими та промисловими колами, з дитячими закладами.
 • Виховання творчої, громадянсько-активної, соціально - адаптованої особистості.
 • Підвищення іміджу школи.

3.ЗМІСТ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Громадсько активна школа — це соціально-педагогічна система, в якійстворюються умови для розвитку й саморозвитку особистості, велика увага приділяється налагодженню партнерських стосунків між школою та всіма ресурсами, що існують у громаді.Ця школа -адаптивна, забезпечує участь дитини в житті великої спільноти таїї успішну соціалізацію.В основу взаємодії школи та громадських організацій покладено особистісно – орієнтований, діяльнісний, співпартнерський підходи, які передбачають плідну, творчу співпрацю учителів, організаторів виховної роботи і членів громадських організацій.

Стратегія управління в умовах упровадження проекту передбачає управління школою як системою.

Тактика управління — це конструювання взаємовідносин та зв’язків. Головна ідея управління — вести до успіху кожного.

СИСТЕМА ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

Метою управління в школі є створення умов для реалізації кожною дитиною права на отримання освіти з урахуванням його схильностей і можливостей.Під управлінням школою розуміється особлива діяльність, у якій її суб'єкти шляхом аналізу, мотивації, планування, організації, керівництва та контролю забезпечують організованість спільної діяльності учнів, педагогів, батьків та її спрямованість на досягнення освітніх цілей і цілей розвитку школи. Удосконалення управління школою на основі принципів стратегічного менеджменту, орієнтованого на кінцевий результат, передбачає впровадження сучасних інформаційних систем і баз даних, що забезпечують електронний документообіг, підтримку перспективних управлінських рішень, що дозволяють реалізувати місію школи, забезпечити охорону життя і здоров'я людини, вільний розвиток особистості.

/Files/images/pro_shkolu/Рисунок2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 909